Xua Di Huyen Thoai Lyrics

Thoâi em haõy veà ñi
Chuyeän tình ñoâi ta
Xin ñöa vaøo huyeàn thoaïi
Lôøi höùa naêm xöa
Toâi aáp uû trong loøng
Em baây giôø
Vui khoaùc aùo vu quy
Leân xe hoa cuøng ngöôøi
Boû laïi sau löng
Bao thaùng ngaøy eâm ñeàm....

Em ôi....quaùn vaéng ñeâm nay
Tay naâng ly röôïu
Ñieáu thuoác ñaéng treân moâi
Anh say men röôïu
Em say men tình...

Ñeâm nay ta uoáng cho say
Queân ñi chuyeän tình
Maø ta troùt trao nhau
Men say röôïu caïn
Maø tình vaãn chöa queân...

Thoâi Em haõy veà ñi....
Coøn gì cho nhau
Toâi oâm troïn vaøo loøng
Huyeân` thoaïi mô hoang
Khi thaát tình ngôõ ngaøng
Nghe trong loøng
Sao vaãn thaáy nao nao
Mong xöa ñi huyeàn thoaïi
Ñöøng gaëp gôõ nhau chi
Chua xoùt tình lôõ laøng....

Thoâi em haõy veà ñi
Chuyeän tình ñoâi ta
Xin ñöa vaøo huyeàn thoaïi

Newest Truong Vu Lyrics

  1. Xua Di Huyen Thoai